Det laver en landinspektør

En af mange fordomme om landinspektører er, at de er sådan nogle som går og måler op på marker og sætter skelpæle i jorden. Og det er da også en del af en landinspektørs arbejdsopgaver at måle op og markere skel mellem ejendomme. Men det er langt fra de eneste arbejdsopgaver, som landinspektører påtager sig. Denne artikel vil forsøge at kortlægge det væld af forskellige arbejdsområder, som landinspektører beskæftiger sig med, og beskrive den uddannelsesmæssige baggrund som en landinspektør har.

Tag fat i Landsyd lokale landinspektører, hvis du skulle få brug for en landinspektør.

Arbejdsområder

En landinspektør er en fagperson som arbejder med et væld af forskellige opgaver indenfor byggeprojekter, ejendomme og matrikler. En landinspektør kan siges at være en rådgiver og juridisk tovholder indenfor de projekter som knytter sig til en landinspektørs arbejdsområder; det vil sige indenfor byggeprojekter, anlægsprojekter, opmåling og markering af matrikulære skel, for at forklare det lidt sammenfattende. I forbindelse med sine arbejdsopgaver har landinspektøren ansvaret for, at natur- miljø- og planlovgivningen bliver overholdt. En landinspektør spiller en helt afgørende rolle i alle bygge- og anlægsprojekter, og er helt afgørende for, at sådanne projekter kan føres ud i livet. End ikke så meget som et busskur ville kunne blive opført, hvis ikke det var for landinspektørprofessionen.

Landinspektørers arbejde består også i at rådgive andre erhverv og offentlige myndigheder om de ting, der ligger indenfor deres kompetenceområde. Blandt andet bistår landinspektører advokater med at udfærdige særlige filer til brug for den digitale tingbog, hvilket kræfter specielt software, som bedst betjenes af en kvalificeret. Landinspektører hjælper også kommunalbestyrelser med udfærdigelse af miljøvurderinger, lokalplaner og kommunalplaner, og kan rådgive om ejendomsjura og servitutter. Ejendomsmæglere kan have gavn af landinspektørers kompetencer i forhold til kort over ejendomme til brug for ejendomshandler, såvel som at bistå med rådgivning indenfor erhvervsjura. Hos landsyd landinspektører hjælper de også bygherrer, arkitekter, ingeniører, grundejere, ledningsejere og landmænd.

Uddannelsen

For at blive landinspektør skal du først have en 5-årig kandidat i landinspektørvidenskab. Optagelse på denne uddannelse forudsætter at man har bestået en gymnasial uddannelse med mindst 4 i karaktergennemsnit, og at man har haft Dansk A Engelsk B og Matematik A. For at blive landinspektør skal du have 3 års praktisk erfaring ved en praktiserende landinspektør, før du så kan få din beskikkelse som landinspektør.